HISTORIA KLUBU

Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice jest odpowiedzią na potrzebę tworzenia silnego klubu i integrację środowiska sportowego naszego miasta.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się 4 sierpnia 2009 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.. Zebraniu przewodniczył pan Stanisław Pindel. Do Komitetu Założycielskiego wybrani zostali Władysław Mynarski, Mieczysław Szkucik oraz Adam Kołodziejczyk. Druga część zebrania założycielskiego odbyła się 12 sierpnia tego samego roku. Członkowie zebrani na zebraniu założycielskim powołali Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach Damiana Żelaznego i Krzysztofa Szczypki oraz Komisję Uchwał i Wniosków w osobach Bartłomieja Fajfer i Rafała Walusiaka. Ostatecznie na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia wybrano pana Władysława Mynarskiego, a w skład Zarządu Stowarzyszenia wybrano Stanisława Łukasika, Mieczysława Szkucika, Romana Pająka i Stanisława Słowika. Skład Komisji Rewizyjnej Jana Bierońskiego (Przewodniczący), Grzegorza Hałasa i Adama Kołodziejczyka. Na tym zebraniu także podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia Statutu Stowarzyszenia. Według uchwały z dnia 9 września 2009r. w skład członków Stowarzyszenia wchodziły 24 osoby. Kolejnych 13 osób zostało przyjętych w skład członków 1 września 2011 roku.

Pierwsze sekcje zostały powołane 15 kwietnia 2010 roku i były to: żeńska sekcja piłki siatkowej oraz żeńska sekcja piłki koszykowej. Kolejno powoływano: sekcję tenisa stołowego (31 maja 2010r.), sekcję pływania (11 luty 2011r.) i sekcję kajakową (1 grudnia 2011r.)

Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice, decyzją Starosty Bielskiego, został wypisany dnia 3 marca 2010 roku do ewidencji klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej pod numerem ewidencyjnym 57.

16 sierpnia 2010 r. Zarząd Śląskiego Związku Koszykówki w Katowicach podjął decyzję o przyjęciu Klubu w poczet swoich członków zwyczajnych.

Wyborem Walnego Zebrania Członków MKS Czechowice-Dziedzice w dniu 29 czerwca 2012 roku nastąpiła zmiana we władzach naszego stowarzyszenia, który do 14 grudnia 2013 roku pracował w składzie: Prezes Zarządu – Adam Prończuk, Wiceprezesi Bartłomiej Żaczek, Paweł Mazur oraz pozostali członkowie: Piotr Majcher (Skarbnik), Karina Moc (Sekretarz), Krzysztof Ramenda i Rafał Walusiak. Konsekwencją jest zmiana tymczasowego adresu Klubu z ulicy Niepodległości 42 na ulicę Sobieskiego 48.

Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice prowadzi swoją działalność w zakresie kultury fizycznej poprzez jej rozpowszechnianie na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, a także propagowanie idei fair play zarówno wśród zawodników, jak i kibiców. MKS prowadzi działalność szkoleniową, organizuje zawody, imprezy sportowe, obozy i zgrupowania szkoleniowe. Jedną z najważniejszych działalności statutowych klubu jest krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportów rekreacyjnych wśród młodzieży i mieszkańców miasta i okolic. Stowarzyszenie stara się regularnie wspierać swoich zawodników stypendiami sportowymi dla najlepszych. Klub aktywnie współdziała z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie swoich zainteresowań.